English | دری

Tag "بنیاد آسیا"

Back to homepage

رئیس جمهور غنی خواهان همکاری های تجارتی از نهاد بنیاد آسیا شد

در دیدار میان رئیس عمومی بنیاد آسیا و رئیس جمهور اشرف غنی به روز پنج شنبه در ارگ در مورد فعالیت های کنونی و استراتیژی آیندۀ بنیاد آسیا بحث و تبادل نظر صورت گرفت. دیوید آرنولد و گوردن هاین، که

ادامه مطلب

آسیا فوندیشن در سروی بی جاشده ها ، با وزارت امو رمهاجرین و عودت کننده گان همکاری می نماید

در ملاقات که میان سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و رئیس آسیا فوندیشن ، امروز ۱۳۹۴/۳/۶ در مقر این وزارت صورت گرفت ، عالمی بلخی در رابطه به معضل بی جاشده ها صحبت نموده و گفت : میخواهیم

ادامه مطلب