English | دری

Tag "بند آب"

Back to homepage

تسریع روند کار ساخت بند پوزه لیچ ولایت غور

انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب امروز با کمپنی روس الکترو سازنده بند پوزه لیچ ولایت غور دیدار کرد. در نخست کمپنی روسی از سروی توپوگرافی، و جیولوژیکی گزارش داده گفت برای این سروی شش کیلومتر جاده را

ادامه مطلب