English | دری

Tag "بلند بردن سطح دانش وآگاهی دهاقین"

Back to homepage

سنگ تهداب مرکر آموزشی برای ریاست زراعت فراه گذاشته شد

دهقانان و برنج کاران در ولایت بلخ  می گویند که محصولات برنج در این ولایت افزایش یافته است اما به علت نازل بودن قیمت برنج محصولات زراعتی برنج مصارف دهقانان را پوره کرده نمی  تواند. سنگ تهداب مرکر آموزشی برای

ادامه مطلب