English | دری

Tag "بزرگترین نمایشگاه سالانۀ مواد خوراکی شرق میانه در دوبی"

Back to homepage

محصولات باکیفیت افغانستان در دوبی به نمایش گذاشته شد

انار، سیب، زعفران، خربوزه ، میوه جات خشک  و چارمغز که از سوی بیش از 20 شرکت افغانی تولید گردیده بود، روز یک شنبه در بزرگترین نمایشگاه سالانۀ مواد خوراکی شرق میانه در دوبی به نمایش گذاشته شد. در نمایشگاه

ادامه مطلب