English | دری

Breaking News

Tag "امور مهاجرین و عودت کننده گان"

Back to homepage

سروی خانواده های بیجاشده در ولایت های کندوز و سمنگان

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری سازمان غذایی جهان ، اداره مهاجرت ناروی، موسسه حمایه اطفال و موسسه  (WOW)، 523  خانواده که از بخش ها ناامن ولسوالی های قلعه زال، امام صاحب، خان آباد و

ادامه مطلب

سروی 300 خانواده بیجاشده در ولایت سمنگان

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت سمنگان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) موسسه (PIN) موسسه (WOW) اداره مبارزه با حوادث طبعی و ریاست سرمیاشت به تعداد 300 خانواده را سروی و شناسایی نمود. پس از انجام سروی

ادامه مطلب

مساعدت بیش از یکهزار خانواده بی جاشده در ولایت قندهار

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت قندهار به کمک نهاد های همکار برای یک هزار 308 خانواده که از ولایت ارزگان به مرکز این ولایت بی جاشده اند، مساعدت نموده است . گفته می شود، به همکاری UNHCR

ادامه مطلب