English | دری

Tag "ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا"

Back to homepage

ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا و تامین ارتباط میان متشبثین زن در سکتور زراعت

متشبثین زن از سراسر افغانستان در “کنفرانس شبکه سازی زنان در تشبثات زراعتی” که در ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا (USAID) برگذار شده بود، برای تبادله نظر و انجام معاملات تجارتی، به تاریخ 3 آگست، 2015 گردهم آمدند.

ادامه مطلب

ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا دورۀ آموزشی را تحت نام جوانه جهت انکشاف رهبری زنان راه اندازی نمود

برنامۀ Promote ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا بمنظور ارتقای مهارت های رهبری زنان برنامۀ آموزشی را تحت نام جوانه طی یک محفلی در پوهنځی جیولوژی پوهنتون کابل راه اندازی نمود. در این محفل صد تن از زنان افغان

ادامه مطلب

ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا از یک کنفرانس برای جلب حمایت‌ از انکشاف سکتور انرژیِ افغانستان، میزبانی نمود

ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا (USAID) در همکاری با وزارت معادن و پیترولیم افغانستان به روز یکشنبه اولین کنفرانس/نشست تبدیل گاز به انرژی برق را منحیث بخشی از کمک های جاری امریکا به سکتور انرژی افغانستان، در شهر

ادامه مطلب

ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا، ۵.۲ میلیون دالر اضافی را با بیجاشده گان وزیرستان شمالی در خوست و پکتیکا کمک نمود

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID) در هفته جاری 2.5 میلیون دالر امریکایی اضافی را بخاطر کمک عاجل غذایی 15000 خانواده بیجا شده از وزیرستان شمالی به ولایات خوست و پکتیکا فراهم نمود. اداره انکشاف بین المللی ایالات

ادامه مطلب

یک کارمند اسبق قراردادی ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا به اتهام اختلاس دستگیر شد

پولیس افغان درهمکاری با مامورین امریکایی یک افغان را به اتهام سرقت بیشتر از نیم میلیون دالر امریکایی ازصندوق وجهی انکشاف زراعت که از سوی ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا (USAID) تمویل میگردد، توقیف نمودند. این پول محفوظ

ادامه مطلب