English | دری

Breaking News

Tag "ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان"

Back to homepage

ایجاد یک فارم تحقیقات زراعتی در دانشگاه ملی زراعت، ساینس، و تکنالوژی افغانستان

یک فارم تحقیقات زراعتی که در آن شیوه‌های پیشرفتۀ کشت گندم و ترکاری، باغداری، و مدیریت آموزش داده می شود، در دانشگاه ملی زراعت، ساینس، و تکنالوژی افغانستان در قندهار به حمایت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا ایجاد می گردد. هدف

ادامه مطلب