English | دری

Tag "آموزش مهارت های کشت و استفاده غذای از سمارق،ولایت سمنگان، آلمان، امورزنان"

Back to homepage

آموزش مهارت های کشت و استفاده غذای از سمارق در ولایت سمنگان

نورمحمد، آمر امور زراعتی اداره زراعت آبیاری مالداری سمنگان می گوید: در ولایت سمنگان یک پروژه سمارق به هزینه بیش از پنجاه و یک هزار یورو اروپائی که از سوی کشور آلمان پرداخت می گردد، به منظور ترویج کشت و

ادامه مطلب