افتتاح سیستم مدیریت آموزشی الکترونیکی تحصیلات عالی

by Muheb Ibrahimkhail | May 7, 2020 7:01 AM

برای نخستین بار، سیستم مدیریت آموزشی دیجیتال وزارت تحصیلات عالی توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان افتتاح گردید.

گفتنی است که سیستم مدیریت آموزشی الکترونیکی توسط متخصصین افغان ایجاد گردید، این‌ سیستم‌ دارای قیمت ارزان و کیفیت بلند میباشد.

رئیس جمهور غنی گفت که برای‌ نخستین  تحصیلات عالی کشور به سیستم آموزشی دیجیتال مجهز میگردد و ‌در بخش دیجیتال سازی حکومتداری و سایر عرصه ها نیز کار خواهد شد.

به گفته آقای غنی، این سیستم شیوهٔ درسی استادن و محصلین را تغییر خواهد داد و مطابق به معیارات جهانی عیار خواهند شد.

رئیس جمهوری غنی همچنان بیان نمود که ایجاد این سیستم یک گام مهم است، اما بسنده نمیباشد، زیرا در جهان امروزی حکومتداری الکترونیکی و تحصیلات دیجیتالی رایج اند و باید در این راستا بیشتر کار شود.

آقای غنی همچنان بیان نمود که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی باید در بخش توزیع متوازن انترنت بیشتر کار کند، زیرا مشکلات زیاد در این بخش وجود دارد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/system-mudeiryat-aamozishi-electronic-tahseelat-aali-373/