شرکت هوایی باختر دوباره به فعالیت آغاز نمود

by Wadsam | October 27, 2020 6:11 AM

شرکت هوایی باختر، دومین شرکت هوانوردی دولتی در افغانستان تحت نام «باختر افغان الوتنه» دوباره به فعالیت آغاز نمود. این شرکت توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، افتتاح شد.

شرکت هوانوردی باختر در سال ۱۳۵۴ حجری شمسی به منظور پوشش پرواز های داخلی تاسیس شد. اما فعالیت این شرکت با آغاز جنگ های‌ داخلی بعد از سال ۱۳۷۱ خورشیدی، متوقف شد. 

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در مراسم افتتاح این شرکت گفت که احیا این شرکت به اساس ضرورت صورت گرفته و به زودی قراردادی میان نیرو های امنیتی و این شرکت برای انتقال سربازان به هدف رخصتی و تبدیلی انجام خواهد شد.

آقای غنی علاوه نمود که به هدف افزایش درآمدهای بیشتر، تمامی تصدی های دولتی به شرکت های دولتی مبدل خواهند شد.

احمد مسلم خرم، رئیس شرکت باختر افغان الوتنه میگوید که در مدت هفت ماه گذشته توانستند این شرکت را دوباره فعال سازند. این شرکت تا کنون یک طیاره دارد و تا یک ماه دیگر دو طیاره دیگر نیز خواهند داشت.

نخستین شرکت هوانوردی دولتی در افغانستان در سال ۱۳۳۴ تحت نام «ده آریانا افغان هوایی شرکت» تأسیس شد اما به خاطر اینکه شرکت آریانا بیشتر پرواز های خارجی انجام میداد، شرکت باختر در سال ۱۳۴۵ به فعالیت آغاز نمود تا پرواز های داخلی را انجام دهد.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/sherkat-hawaye-bakhtar-7272/