سازمان ملل خواهان تزریق پول و آزاد سازی دارایی های منجمد شده افغانستان میباشد

by Wadsam | January 14, 2022 6:01 PM

سازمان ملل متحد خواهان تزریق پول به اقتصاد افغانستان و آزاد سازی مشروط سرمایه های منجمد شده این کشور توسط امریکا میباشد.

انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد در جلسه مطبوعاتی در شهر نیویارک گفت که برای نجات زندگی افغان‌ها و اقتصاد افغانستان نیاز است تا مقرراتی که تطبیق آن مانع استفاده اسعار میشود، تعلیق شوند.

منشی عمومی سازمان ملل همچنان خواستار آزاد سازی مشروط دارایی های منجمد شده افغانستان و نیز تزریق پول به اقتصاد این کشور شد تا از فروپاشی اقتصاد افغانستان جلوگیری شود.

به گفته اقای گوترش، به کمک مالی بین المللی اجازه داده شود تا معاش کارمندان ادارات خدمات عامه پرداخت شود و خدمات ضروری مانند مراقبت های صحی، آموزش و سایر خدمات عرضه شوند.

وی همچنان علاوه نمود که کارکرد بانک مرکزی افغانستان باید حفظ شود و راهی برای آزادسازی مشروط ذخایر ارز خارجی افغانستان مشخص گردد.

این در حالیست که روز گذشته مری الن مک گروتی، مسئول برنامه جهانی غذا به اسوشییتد پرس گفته است که باید به افغانستان پول فرستاده شود و جهان با کمک مالی چند میلیارد دالری جلو بحران بشری را در افغانستان بگیرد.

وی علاوه نمود که اقتصاد افغانستان در حال فروپاشی است و تمام این ها در حال تبدیل شدن به یک سونامی مطلق گرسنگی است که سراسر کشور را فراه گرفته و احتمالاً بدترین بحران است که افغانستان با آن مواجه است.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/saazman-melal-khwahaan-tarziq-pol-wa-azaad-saazi-daraye-hai-munjamid-shudeh-afg-mebashad-343/