ساخت یک فارم بزرگ تکثیر ماهی به هزینه ۲۳ میلیون افغانی در کنر

by Muheb Ibrahimkhail | December 29, 2019 7:47 AM

قرار است یک فارم بزرگ تکثیر ماهی با ظرفیت تولید ۴۰ تن ماهی ‌و با هزینه ۲۳ میلیون افغانی در ولایت کنر ساخته شود. کار ساخت این فارم جریان داشته و قرار است تا دو‌ماه آینده به بهره برداری سپرده شود.

این فارم با سرمایه گذاری مشترک سکتور خصوصی و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ساخته میشود که سهم وزرات زراعت ۹۰ درصد و سهم سکتور خصوصی در آن ۱۰ درصد میباشد.

 گل رحمن، آمر مالداری ولایت کنر می‌گوید که این فارم با هزینه ۲۳ میلیون افغانی و سهم مشترک‌ وزارت زراعت و سکتور خصوصی ساخته میشود که بعد از تکمیل کار ساخت آن، فارم یا شده در سه روز ۸ صد هزار چوچه ماهی تولید می‌کند.

 این فارم دارای ۳۰ حوض خورد و بزرگ بوده، در مساحت ۱۰ جریب زمین اعمار می‌کردد که در آن سه نسل ماهی (ماهی گراس، سلفر و کامون کارپ) پرورش و تولید می‌شود.

 در‌همین حال، انهام الله ساپی، ریس زراعت، آبیاری ‌مالداری این ولایت می‌گوید که تولید ماهی از جمله موارد مهم است که به آن بیشتر توجه داریم به همین خاطر امسال ساخت فارم های بزرگ‌ماهی گرم آبی را در آغاز کردیم.

 هم‌اکنون ۴۷ فارم ماهی در ولایت کنر فعالیت دارند که این تعداد فارم ها در سال روان ۴۷ تن ماهی تولید داشتند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/saakht-yak-farm-buzurk-taksir-maahi-dar-kunar-343/