نرسیدن به اهداف اساسی «مرکز صادرات قالین» با گذشت یک سال از تاسیس آن

by Muheb Ibrahimkhail | آگوست 22, 2020 5:26 ب.ظ

با گذشت یک سال از تاسیس «مرکز صادرات قالین» توسط اداره انکشافی ایالات متحده، این مرکز هنوز هم به اهداف اساسی خود نرسیده است.

«مرکز صادرات قالین» در سال ۲۰۱۹ میلادی با سرمایه گذاری حدود ۹،۵ میلیون دالر، توسط اداره انکشافی ایالات متحده امریکا با کمک یک شرکت امریکایی تاسیس شد. 

اداره سر مفتش ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان (SIGAR) در گزارش اخیر خود در این مورد نگاشته است که در برنامه‌ی که حدود نُه و نیم میلیون دالر روی آن سرمایه گذاری شده، مشکلات زیاد وجود دارد.

در گزارش این اداره آمده است که اداره انکشافی ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ برای حل مشکلات قالین افغانستان «مرکز صادرات قالین» را با کمک یک شرکت امریکایی و با حدود هزینهٔ نُه و نیم میلیون دالر ایجاد کرد، اما این مرکز تاکنون به اهداف اساسی اش نرسیده است. 

بر اساس گزارش ادارهٔ (SIGAR) در حال حاضر بخش زیاد از قالین افغانستان در پاکستان پروسس شده و از آنجا به بازار های بین‌المللی صادر می‌شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/saaderat-qaleen-afghanistan-7227/