قرارداد ۱۵۸ پروژه به ارزش یک میلیارد افغانی به امضأ رسید

by Wadsam | May 8, 2021 7:21 AM

وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان از عقد ۱۵۸ پروژه به ارزش مجموعی یک میلیارد افغانی در ده ولایت کشور خبر میدهد.

مجیب الرحمن کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات قرار داد ۱۵۸ پروژه را با شورا های انکشافی ده ولایت کشور امضأ نمود.

قرار است این پروژه ها در ولایات بادغیس، فراه، غزنی، جوزجان کنر، نورستان، ننگرهار، تخار و زابل عملی شوند.

این وزارت با نشر اعلامیهٔ گفته است که از میان این پروژه ها، ۱۳۸ پروژه آن مربوط به بازسازی ویرانه های ناشی از جنگ در کندهار و ارغنداب میباشد که ۸۱۰ میلیون افغانی هزینه دارد.

در ادامه این اعلامیه آمده است که قرار است کار ۲۰ پروژهٔ دیگر که شامل ساخت دیوار های استنادی، کانال های آبیاری، دیوار های بولدر، کاریز و پمپ های آفتابی میشوند، به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر آغاز گردد.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/qarardaad-158-prozha-ba-imza-rasid-343/