قرارداد تولید ۹۱ میگاوات برق برای ولایت بدخشان به امضا رسید

by Wadsam | February 18, 2020 7:03 AM

قرارداد تولید ۹۱ میگاوات برق در ولایت بدخشان با هزینه ۶۳۱ میلیون دالر میان نماینده شرکت برشنا و سفیر انکشافی بنیاد آغاخان به امضا رسید.

 

وزارت مالیه در اعلامیه‌ی گفته است که این پروژه دارای ظرفیت انتقال ۱۱۰ کیلوولت با ویژه‌گی های ۲۲۰ کیلوولت و شبكه ى توزیعی آن برای تمام این ولایت خواهد بود.

محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه که در امضاء قرارداد پروژه برق  رسانی برای ولایت بدخشان حضور داشت بیان نمود: “یکی از پالیسی های حکومت سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق مشارکت عامه و خصوصی و استقلال در تولید انرژی از منابع داخلی میباشد.”

  مدت قرارداد این پروژه ۳۰ سال میباشد که در ربع اول آن برای ۵۰ درصد ولایت بدخشان و در ربع دوم آن تمامی باشنده‌گان این ولایت از نعمت برق مستفید خواهند شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/qaraardaad-tawlid-91-megawatts-baraye-welayat-badakhshan-727272/