بیش از ۴۰۰ میلیون دالر ذخایر پولی افغانستان از سوی IMF منجمد شد

by Wadsam | August 20, 2021 2:33 AM

صندوق بین المللی پول ویا IMF اعلام نمود که بر اساس تصمیم این صندوق، دسترسی افغانستان به ذخایر صندوق بین المللی پول مسدود گردید و این امر باعث شد تا بیش از ۴۰۰ میلیون دالر ذخیره پولی جدید این کشور منحمد گردد.

رویترز نیز گزارش داده است که صندوق بین المللی پول از جمله حدود ۴۰۰ میلیون دالر ذخایر پولی جدید را به دلیل عدم شفافیت دولت افغانستان پس از کنترول طالبان بر کابل به حالت تعلیق آورده است.

سخنگوی این صندوق در بیانیهٔ به نقل از رویترز گفت که تا کنون در جامعه جهانی در مورد به رسمت شناختن دولت در افغانستان شفافیت وجود ندارد، بناءً این کشور نمیتواند به حقوق های تصفیه حساب ویژه یا دیگر منابع صندوق بین المللی پول دسترسی داشته باشد.

صندوق بین المللی پول به شکل سنتی به عضویت خود در تصمیم گیری در مورد مشارکت با حکومت های که قدرت را از طریق انتخابات غیر شفاف یا در کوتاه مدت به دست میگیرند، متکی است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/munjamed-shudan-besh-az-400million-dollar-zakhayer-343/