قرار است یک مجتمع رهایشی به همکاری کشور قطر در کابل ساخته شود

by Wadsam | December 20, 2020 4:23 PM

قرار است یک مجتمع رهایشی به کمک موسسه خیریه «الغرافه» قطر در منطقه خوشحال خان واقع ناحیه پنجم شهر کابل ساخته شود. 

قرارداد ساخت این شهرک امروز میان موسسه خیریه الغرافه و شرکت های ساختمانی با حضور داشت مسوولان وزارت شهرسازی و اراضی، در کابل به امضاء رسید.

شهرک قطر در مساحت ۳۲ جریب زمین شامل هشت بلاک ۱۲ منزله با داشتن ۷۶۸ واحد مسکونی، سه بلاک تجارتی هفت منزله، یک محراب مسجد، دو باب مکتب ذکور و اناث، یک دارالایتام و دو مرکز تجارتی پنج منزله در کابل اعمار میگردد.

محمود کرزی، وزیر شهرسازی و اراضی که در این مراسم حضور داشت بیان نمود که روند توزیع واحد های این شهرک را ارگ ریاست جمهوری به دوش خواهد داشت.

 شهرک قطر با هزینه مجموعی ۱۱۰ میلیون دالر با کمک موسسه الغرافه قطر اعمار خواهد شد.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/mujtmaeh-rehayeshi-dar-kabul-az-taraf-qatar-335/