میزان تولید زعفران در کشور ۲۲ درصد افزایش یافته است

by Muheb Ibrahimkhail | December 26, 2019 9:25 AM

آمار های وزارت زراعت آبیاری و مالداری کشور نشان میدهد که در سال روان تولیدات زعفران ۲۲ درصد افزایش یافته است. امسال سراسر کشور، ۷۵۵۷ هکتار زمین زعفران بصورت ترویجی و تولیدی کشت شده است.

این آمار ها نشان میدهد که میزان حاصلات زعفران در سال روان به بیش از ۲۰ تن می‌رسد، این در حالیست که سال گذشته از ۶۲۷۲ هکتار زمین در سراسر کشور،‌ ۱۶ تن زعفران تولید گردید.

همچنان آمار های این وزارت نشان میدهد که ولایات هرات، بلخ، فاریاب، قندهار، ارزگان، دایکندی و سرپل به ترتیب بیشترین میزان زعفران کشور را تولید می‌کنند و سالانه زعفران کاران کشور از کاروبار شان بیشتر از ۲۷ میلیون دلار بدست می آورند. 

عوامل موثر بالای افزایش زعفران افغانستان، افزایش ساحات تحت کشت، توزیع پیاز های با کیفیت، خدمات وزارت زراعت مانند آموزش دهی به دهقانان و ساخت مزرعه های نمایشی زعفران به دهاقین میباشند.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/meezan-tawlid-saffron-22-afzayesh-yafta-ast-534/