سروی یک میدان هوایی جدید در بامیان ادامه دارد

by Muheb Ibrahimkhail | نوامبر 14, 2020 4:40 ب.ظ

اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که سروی یک میدان هوایی جدید در دشت شیبرتو ولایت بامیان جریان دارد.

به گفته اداره هوانوردی ملکی کشور، هدف ساخت این میدان هوایی در مرکز بامیان، رشد صنعت سیاحت و تجارت در این ولایت میباشد. 

پیش از این هیئت تخنیکی این اداره ساحات دشت شهیدان، شیبرتو، دیوال بست، زارین و چمن را از نزدیک مورد مطالعه و برسی قرار داده اند که بعد از بررسی دقیق این هیئت، ساحه دشت شیبرتو به عنوان ساحه مناسب شناسایی و تایید گردید که کار سروی آن توسط تیم سروی اداره هوانوردی ملکی جریان دارد.

با ساخت این میدان هوایی، مشکلات تجارتی و ترانزیتی ولایت بامیان را مرفوع خواهد ساخت و بالای صنعت سیاحت و گردش‌گری این ولایت نیز تاثیر مثبت خواهد گذشت شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/maidaan-hawaye-jadid-dar-bamiyan-332/