کمک ۲۵ میلیون یوروی اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از خطر قحطی در افغانستان

by Wadsam | July 7, 2021 1:55 PM

اتحادیه اروپا روز گذشته اعلام نمود که کمیسیون این اتحادیه ۲۵ میلیون یورو را عنوان کمک های بشردوستانه اضافی برای جلوگیری از خطر قحطی در افغانستان در نظر گرفته است. 

بلاز اویواری، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا برای بودجه و منابع بشری طی نشست خبری در بروکسل بیان نمود که کمیسیون اتحادیه اروپا ۲۵ میلیون یورو را به عنوان کمک های بشردوستانه اضافی برای مبارزه با قحطی در افغانستان اختصاص داد.

وی علاوه نمود که این کمک اساس در رابطه به خشکسالی در این کشور است که باعث بحران غذایی برای حدود ۱۱ میلیون نفر گردیده که بر شرایط اضطراری غذایی بیش از سه میلیون نفر در آنجا افزوده است.

در همین حال حکومت افغانستان به منظور مبارزه با خشکسالی تدابیر خاص را روی دست گرفته است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری کشور به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور آمده است که کمک ها و خدمات به همهٔ بیجاشده‌گان و متضررین حوادث طبیعی به شکل متوازن رسانده شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/komal-eu-ba-afghanistan-7272/