حکومت آلمان ۲۱،۳ میلیارد افغانی در افغانستان سرمایه گذاری میکند

by Muheb Ibrahimkhail | October 6, 2020 7:37 PM

وزارت مالیه افغانستان میگوید که وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان BMZ تعهد نموده که ۲۱،۳ میلیارد افغانی معادل به ۲۴۰ میلیون یورو برای همکاری مالی و فنی در سال ۱۳۹۹ در افغانستان سرمایه گذاری کند.

وزارت مالیه کشور در خبرنامهٔ گفته است که در یک کنفرانس ویدیویی میان سکرتر دولت در وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان با مقامات وزارت مالیه، کشور آلمان تعهد نمود تا مبلغ مجموعی ۲۴۰ میلیون یورو را برای همکاری مالی و فنی در سال ۱۳۹۹ سرمایه گذاری کند.

در خبرنامهٔ وزارت مالیه آمده است که بودیجه مذکور توسط BMZ بصورت مستقیم به سازمان های غیر دولتی فراهم شده و علاوه بر آن وزارت همکاری اقتصادی و توسعه فدرال آلمان با ۱۶ میلیارد افغانی معادل به ۱۸۰ میلیون یورو برای پروژه های تحکیم ثبات و ۱٫۷ میلیارد افغانی (۱۹٫۴ میلیون یورو) برای کمک های بشردوستانه در سال ۱۳۹۹ از افغانستان حمایت میکند.

عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه میگوید که کشور آلمان به عنوان دومین کمک کننده مالی بزرگ افغانستان، نقش اساسی را در بازسازی افغانستان در دوران پس از سال ۲۰۰۱ داشته است.

حکومت آلمان مبلغ اضافی ۴٫۹ میلیارد افغانی (۵۵ میلیون یورو) را به صندوق وجهی بازسازی افغانستان اختصاص داده است که به طور مجموعی ۸٫۴۶ میلیارد افغانی معادل به ۹۵ میلیون یورو را در سال ۱۳۹۹ به افغانستان کمک میکند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/komak-hukomat-aalman-ba-afghanistana-343/