کمک ۴۰۵ میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی برای افغانستان

by Wadsam | January 26, 2022 1:42 PM

بانک انکشاف آسیایی (ADB) اعلام نمود که این بانک بسته کمک نقدی ۴۰۵ میلیون دالر را برای افغانستان تأیید کرده است.

بانک انکشاف آسیایی روز گذشته با نشر خبرنامه‌ای گفته است که بسته کمکی جدید این نهاد توسط ادارات کمک رسان سازمان ملل متحد، برای حمایت فوری از مردم افغانستان در پاسخ به بحران بی سابقه بشری توزیع خواهد شد.

بر اساس خبرنامه این بانک، از بسته کمکی ۴۰۵ میلیونی، برنامه جهانی غذا (WFP) و سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد به ترتیب ۱۳۵ و ۶۵ میلیون دالر دریافت خواهند کرد.

از این بودجه، غذای اضطراری برای بیش از هشت صد هزار نفر و تجهیزات زراعتی هزاران دهقان تامین خواهد شد و همچنین برای حدود ۱۶۸ هزار نفر در برنامه «غذا در برابر کار» زمینه کار فراهم میشود.

این بانک همچنان گفته است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هم دو صد میلیون دالر از کمک این بانک را دریافت میکند و آنرا برای حفظ و مراقبت های اولیه صحی و خدمات ضروری شفاخانه ها و نیز تهیه واکسین هزینه میگردد.

این کمک مالی یونیسف را قادر میکند تا ده هزار صنف درسی در قریه جات برگزار و برای حدود ۲۴۶ هزار کودک که ۶۰ درصد آنها دختر هستند، زمینه آموزش را فراهم کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/komak-4-5mn-dollar-adb-baraye-afghanistan-343/