کمک ۱۹۰ میلیون دالری جاپان برای افغانستان

by Wadsam | October 19, 2021 8:00 AM

در ادامه نشست گروپ ۲۰ یا G20 کشور جاپان تعهد نمود تا نزدیک به ۱۹۰ میلیون دالر برای حمایت به مردم افغانستان به این کشور کمک کند.

کیشدا فومییو، نخست وزیر جاپان در این جلسه گفت که این کشور بسته کمکی ۱۹۰ میلیون دالری را برای برای افغانستان کمک میکند.

نخست وزیر جاپان علاوه نمود که این بسته کمکی برای آنعده افغان‌های میباشد که به بحران وخیم بشری مواجه هستند؛ این کمک در اخیر سال روان از طریق موسسات بین المللی به این کشور انتقال پیدا خواهد کرد.

به گفته آقای کیشیدا، اگر امارات اسلامی افغانستان از حقوق مردم محافظت نموده و یک حکومت همه شمول ترتیب کند، باعث برگشت دوباره قوای بشری، کمک های مالی بین المللی و برای احیای دوباره این کشور حمایت دریافت خواهد کرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/komak-190-dollari-japan-baraye-afghanistan-343/