قزاقستان صادرات غله جات به افغانستان را افزایش میدهد

by Wadsam | October 17, 2021 6:50 AM

وزارت زراعت قزاقستان اعلام نکو که این وزارت قصد دارد تا امسال صادرات غله و آرد را به افغانستان بیشتر از قبل سازد.

بر اساس اعلامیه وزارت زراعت قزاقستان، سالانه هفت تا هشت میلیون تُن غله جات و آرد از قزاقستان به کشور های مختلف جهان صادر میگردد. این کشور در سال ۲۰۲۰ بیشتر از دو میلیون تن غله و آرد را به افغانستان صادر کرده بود.

این وزارت همچنان گفته است که وضعیت سیاسی فعلی افغانستان روی روابط تجاری میان دو کشور تاثیر گذاشته و در زمینه پرداخت هزینه، به دلیل متوقف بودن پول در بانک های افغانستان و همچنان در زمینه در اختیار قرار دادن واگن های حامل محصولات زراعتی و واپس گرفتن این واگن ها، به دلیل تردید های امنیتی، مشکلات وجود دارند.

گفتنی است که صادر کننده گان آرد و غله قزاقستان به همکاری خود با تاجران افغان ادامه داده و در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ حجم سالانه صادرات خود به افغانستان را با وجود وضعیت فعلی سیاسی در این کشور، در سطح پنج سال گذشته حفظ خواهند کرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/kazakhstan-saaderaat-ghalajaat-ba-afghanistan-ra-afzayesh-medehad-343/