کشور هند در نظر دارد تا ۵۰ هزار تن گندم و ادویه به افغانستان کمک کند

by Wadsam | April 11, 2020 8:44 PM

 کشور هند در نظر دارد تا گندم و ادویه به افغانستان و کشور های دیگر جهان کمک کند. به گفته مقامات هندی، این کشور در نظر دار تا ۵۰ هزار تن گندم و ادویه به شمول داروی “هایدروکسی کلوروکین” به افغانستان صادر نماید.

 بر اساس گزارش رسانه های هندی، قرار است دهلی نو ۵۰ هزار تن گندم به افغانستان، ۴۰ هزار تن به لبنان و همچنان ادویه “هایدروکسی کلورکین” را به شمول افغانستان به ۱۳ کشور دیگر جهان صادر کند.

 در همین حال، وحید الله مجروح، مشاور وزارت صحت عامه کشور در کنفرانس مطبوعاتی گفت که کشور هند در حال آمادگی ارسال ۵۰ هزار تن گندم و دوا به افغانستان میباشد.

 با گسترش شیوع ویروس کرونا در افغانستان، قیمت ادویه و لوازم صحی و همچنان مواد خوراکی افزایش یافته‌ است که با رسیدن این کمک ها به افغانستان، تا اندازه‌ای نرخ این مواد کاهش خواهد یافت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/india-dar-nazar-daarad-ta-50-hazaar-ton-gandum-wa-adwiya-ba-afghanistan-komak-konad-8787/