افتتاح رستورانت «دیگچه بخچه» توسط بانوان هراتی

by Wadsam | February 7, 2020 7:57 AM

شماری از زنان در هرات به منظور‌ ترویج غذا های سنتی و محلی میان مردم، ایجاد فرصت های کاری برای بانوان و ترویج فرهنگ عدماستفاده از پلاستیک، رستورانت توزیع غذا های خانگی بنام «دیگچه بخچه»را  تاسیس نمودند

این گروپ ده نفری بانوان در رستورانت «دیگچه بخچه» غذا های محلی و سنتی دست پخت شان را داخل بخچه‌ بسته بندی نموده و آنراپشت خانه مشتریان شان انتقال می‌دهند که مسوولایت انتقال غذا را مردان به دوش دارند.

فرزانه مجیدی، مسوول «دیگچه بخچه» در گفتگو با تلویزیون یک بیان نمود که دیگچه بخچه یک چیز سنتی بوده و ما با این کار‌ خود بهاستفاده از پلاستیک و ظروف‌ پلاستیکی که به سلامت مضر است، نه بگویم

وی علاوه نمود که این خیلی خوب است که زنان از خانه بیرون کار کنند تا در اقتصاد خود و خانواده خود کمک نمایند و دوم اینکه بالایروحیه یک خانم تاثیر گذار بوده و اعتماد به نفس خانم ها زیاد میشود.

این گروه زنان روزانه بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ بسته غذای خانگی را در سطح شهر هرات توزیع می‌کنند که به خودکفای زنان و رشد اقتصادیخود و خانواده های شان تاثیر مثبت دارد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/iftetah-restaurant-degcha-bukhcha-tawasut-banwaan-herati-7373/