حکومت افغانستان خواهان خرید ۷۰ هزار تُن گندم از قزاقستان میباشد

by Wadsam | April 22, 2020 2:44 AM

در خبرنامه که از طرف ارگ ریاست جمهوری به نشر رسید، آمده است که در نشست رهبری دولت فیصله شد تا حکومت افغانستان هفتاد هزار تُن گندم از کشور قزاقستان خریداری کند.

 این اقدام حکومت در حالی صورت می‌گیرد که بخش نخست محموله گندم کمکی هند از مسیر بندر چاه‌بهار ایران به افغانستان رسید، این محموله بیش از ۵ هزار تُن وزن دارد که بخش از کمک ۷۵ هزار تُنی گندم هند به افغانستان میباشد.

 نشست رهبری حکومت تحت ریاست محمد اشرف غنی که روز دو شنبه ۱ ثور در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید، در مورد خرید هفتاد هزار تُن گندم و همچنان خرید ۵۰۰ کیلووات برق از کشور قزاقستان بحث صورت گرفت.

 در ادامه این خبرنامه آمده است که در این نشست به محمد یوسف غضنفر، نماینده‌ی فوق‌العاده رئیس جمهور در امور توسعه‌ی اقتصادی، تجارت و کاهش فقر وظیفه سپرده شد تا در هماهنگی با وزارت های مالیه و صنعت و تجارت به خریداری این مقدار گندم اقدام نماید.

 در این نشست همچنان فیصله شد که وزارت های صنعت و تجارت و مالیه در مورد خرید ۵۰۰ کیلووات برق از کشور قزاقستان، پلان ترتیب کنند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/hukomat-afghanistan-khwahaan-70000-ton-gandum-az-qazaqestan-mebashad-2343/