اقتصاد افغانستان در سال روان تا سی درصد کاهش را تجربه می‌کند

by Wadsam | October 20, 2021 6:52 PM

صندوق بین المللی پول یا IMF در آخرین گزارش خود در مورد افغانستان نوشته است که اقتصاد این کشور در سال روان تا سی درصد کاهش را تجربه میکند.

در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است که عدم رشد اقتصادی افغانستان سبب افزایش بحران مهاجرت میگردد و ممالک همسایه این کشور. ترکیه و اروپا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بر اساس این گزارش، توقف کمک های مالی بین المللی و مسدود شدن میلیارد ها دالر سرمایه های خارجی افغانستان در پی تسلط طالبان، اقتصاد وابسته به کمک این کشور با را بحران شدید مواجه ساخته است که این موارد باعث بحران انسانی در افغانستان خواهند گردید.

صندوق بین المللی پول توضیح داد که آشفتگی در افغانستان به دلیل افزایش شدید مهاجرین افغان ممکن اثرات مهم اقتصادی و امنیتی در منطقه و جهان داشته باشد.

بر اساس معلومات این صندوق، هجوم زیاد مهاجرین افغان می‌تواند باری را بر منابع عمومی در کشور های میزبان شان وارد کند.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/eqtesaad-afghanistan-dar-saal-rawaan-30-dar-100-kaahesh-ra-tajbura-mekonad-343/