انتقال سال مالی از اول جدی به اول ماه حمل

by Wadsam | January 12, 2022 12:18 PM

کابینهٔ سرپرست امارات اسلامی به منظور انتقال سال مالی از اول جدی به اول  ماه حمل، بودجه سه ماه (جدی، دلو، حوت) را تصویب نمود.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارات اسلامی در صفحه تویتر خود نگاشته است که کابینه تصمیم اتخاذ نمود تا بودجه سه ماه را به ارزش ۵۳.۹ میلیارد افغانی تصویب کند.

وی همچنان نوشته است که از این مقدار بودجه ۴۹.۲ میلیارد آن بودجه عادی و ۴.۷ میلیارد آن بودجه انکشافی میباشد.

به گفته آقای سمنگانی، منظور از تصویب این بودجه، انتقال سال مالی از میلادی به هجری شمسی میباشد؛ سال مالی از اول جدی به اول حمل تغییر یافته است.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/enteqaal-saal-maali-ba-awal-mah-hamal-343/