امضاء قرارداد ده ساله انتقال برق از ازبکستان به افغانستان در آینده نزدیک

by Muheb Ibrahimkhail | August 10, 2020 7:32 AM

 وزارت امور خارجه افغانستان از امضاء قراداد ده ساله انتقال برق از ازبکستان به افغانستان در چند روز آینده، خبر میدهد.

 وزارت امور خارجه کشور در خبرنامه‌ای گفته است که محمد حنیف اتمر در یک نشست ویدیویی با مسئولان ازبکستان در بخش گسترش تجارت، ترانزیت و انتقال انرژی میان دو کشور بحث و گفتگو نمود.

 محمد حنیف اتمر در این جلسه، بر اهمیت روابط برادرانه میان دو کشور، گسترش و تقویت تجارت، ترانزیت و انتقال انرژی میان کابل و تاشکند تاکید نموده گفت که این روابط نه تنها به نفع افغانستان و ازبکستان، بلکه به نفع کشور های همسایه و منطقه نیز میباشد.

 در خبرنامه وزارت امور خارجه کشور آمده است که اشتراک کننده‌گان نشست به امضاء قرارداد ده ساله انتقال برق از ازبکستان به افغانستان که به تاریخ ۳۰ اسد سال روان عقد میشود، توافق کرده اند.

  این نشست میان وزارت ها و ادارات سکتوری افغانستان و ازبکستان، با اشتراک عمرزاکوف سردار اکتومویچ معاون نخست وزیر، وزیر تجارت و سرمایه گذاری ازبکستان، سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان، معینان وزارت ها و روسای‌ نهاد های سکتوری هر دو کشور برگزار شده بود.

 در این نشست همچنان پیرامون گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری، ایجاد سهولت ها در انتقال کالا ها و عبور و مرور موتر های تجارتی میان دو کشور، آغاز و عملی سازی پروژه های راه آهن، انتقال انرژی به افغانستان و کشور های منطقه، گسترش دهلیز های ترانسپورتی به کشور های آسیایی مرکزی و ایجاد گروه کاری به سطح معینان وزرای  تجارت دو کشور به هدف کار روی موضوعات حقوقی و تخنیکی مرتبط به پروژه های مورد نظر، توافق به عمل صورت گرفت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/emzaai-qaraardaad-barq-343/