ایجاد رستورانت های سیار برای کاریابی بانوان

by Wadsam | January 27, 2020 2:49 AM

موسسه ابتکار  برای اشتغالزایی بانوان در کابل تحت نام آشپزخانه بانو، رکشا های سولری ساخته است. این رکشا ها در واقع رستورانت های سیار بوده که با گشت و گذار در جاده های شهر کابل غذا های خوشمزه برای مردم به فروش میرسانند.

 این موسسه در حال حاضر ۲۵ عراده رکشا سولری ساخته است و رهبری این موسسه در نظر دارد تا ۳۵ عراده دیگر از این نوع رکشا ها بسازد.

 این رکشا های سولری می‌توانند فاصله ۹۶ کیلومتر را تنها با شش ساعت آفتاب حرکت کنند.

 فرهاد واجدی، رئیس موسسه ابتکار و بنیانگذار آشپزخانه بانو در یک مصاحبه با صدای امریکا گفت: ” ما در اینجا غذا های استندرد پخته نموده و به تمام این رکشا های توزیع می‌کنیم. بعد این رکشا ها غذا را در بیرون به فروش میرسانند.”

 به گفته رئیس این موسسه، بانوان که اینجا کار می‌کنند با مشکلات اقتصادی مواجه هستند که ایجاد آشپزخانه بانو زمینه کاری مناسب  را برای این بانوان فراهم ساخته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/eejad-restaurant-hai-sayaar-baraye-karyaabi-banwan-3343/