چین خواستار رهایی ذخایر پولی دافغانستان بانک شد

by Wadsam | September 23, 2021 9:40 PM

وزیر امور خارجه چین اعلام نمود که با توجه به وضعیت مردم افغانستان تحریم های اقتصادی علیه این کشور باید در اسراع وقت برداشته شده و ذخایر پولی بانک مرکزی (دافغانستان بانک) به زودترین فرصت رها شوند.

وانگ یی، وزیر امور خارجه کشور چین در نشست گوره ۲۰ بیان نمود که کشور ها نباید از ذخایر پولی بانک مرکزی افغانستان براب چانه زنی های سیاسی استفاده کنند.

رویترز به نقل از وزیر امور خارجه چین نگاشته است که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان دارایی های مردم این کشور است و باید توسط خود مردم این کشور استفاده شوند.

اشاره وانگ یی به مسدود کردن ذخایر نزدیک به ده میلیارد دالری دافغانستان بانک توسط ایالات متحده امریکا میباشد. این ذخایر بعد از افتیدن کنترول افغانستان به دست طالبان منجمد گردیدند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/china-khastaar-rehaye-zakhayel-poli-da-afghanistan-bank-shud-343/