افتتاح «برنامه دسترخوان ملی» توسط رئیس جمهور غنی

by Muheb Ibrahimkhail | July 18, 2020 11:00 PM

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان به منظور کمک به خانواده های نیازمند، «برنامه دسترخوان ملی» را افتتاح نمود. در این برنامه ۲۴۴ میلیون دالر به بیش از ۹۰ درصد خانواده های نیازمند کمک میشود.

 محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور امروز در مراسم افتتاح این برنامه گفت که دولت قصد داشت در این برنامه پول را مستقیماً به خانواده ها بپردازد، اما برای اینکار نیاز به احصائیه دقیق خانواده است که اکنون وجود ندارد.

 آقای غنی تصریح کرد: “هدف نهایی ما در سال های آینده این است که پول به صورت مستقیم به خانواده ها که آدرس، هویت و موقعیت شان واضح باشد، برسد.

 محمد اشرف غنی علاوه نمود که مسئولیت یک حکومت پاسخگو این است که وقت شرایط اضطراری بیاید و خطر گرسنگی مردم را تهدید کند، ما باید مقدار خطر ضایعات را قبول کنیم، اما روز به روز  تطبیق این برنامه ها بهتر و آسان‌تر می‌شوند.

 گفتنی است که برنامه «دسترخوان ملی» از طریق مؤسسات و شورا های محلی مردی اجراء میشود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/barnaameh-destar-khwwan-mili-343/