بانک جهانی برای پروژهٔ زراعتی اضطراری و تامین مواد غذایی ۳۸۰ میلیون دالر کمک میکند

by Muheb Ibrahimkhail | August 6, 2020 6:40 AM

بانک جهانی برای پروژهٔ زراعتی اضطراری و تامین مواد غذایی (EATS) و برنامه دسترخوان ملی، ۳۸۰ میلیون دالر کمک مالی تصویب نمود.

 وزارت مالیه افغانستان در خبرنامه‌ای میگوید که بورد اجرائیوی بانک جهانی دو بسته کمکی به ارزش مجموعی ۳۸۰ میلیون دالر را برای برنامه دسترخوان ملی و پروژهٔ زراعتی اضطراری و تامین مواد غذایی تصویب کرده است.

 در خبرنامه وزارت مالیه آمده است که از جمله مبلغ متذکره، ۲۸۰ میلیون دالر آن برای حمایت از برنامه دسترخوان ملی و ۱۰۰ میلیون دالر دیگر آن برای پروژه زراعتی اضطراری و تامین مواد غذایی اختصاص یافته است.

 وزارت مالیه کشور میگوید که این کمک مالی در بخش مدیریت بهتر و موثر ویروس کرونا و پیامد های ناشی از آن و همکاری به نیازمندان، به حکومت افغانستان کمک شده است.

 بانک جهانی برای پروژهٔ زراعتی اضطراری و تامین مواد غذایی (EATS) و برنامه دسترخوان ملی، ۳۸۰ میلیون دالر کمک مالی تصویب نمود.

 وزارت مالیه افغانستان در خبرنامه‌ای میگوید که بورد اجرائیوی بانک جهانی دو بسته کمکی به ارزش مجموعی ۳۸۰ میلیون دالر را برای برنامه دسترخوان ملی و پروژهٔ زراعتی اضطراری و تامین مواد غذایی تصویب کرده است.

 در خبرنامه وزارت مالیه آمده است که از جمله مبلغ متذکره، ۲۸۰ میلیون دالر آن برای حمایت از برنامه دسترخوان ملی و ۱۰۰ میلیون دالر دیگر آن برای پروژه زراعتی اضطراری و تامین مواد غذایی اختصاص یافته است.

 وزارت مالیه کشور میگوید که این کمک مالی در بخش مدیریت بهتر و موثر ویروس کرونا و پیامد های ناشی از آن و همکاری به نیازمندان، به حکومت افغانستان کمک شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/bank-jahani-baraye-project-zeraati-ezterari-343/