عواید ملی کشور در شش ماه نخست سال روان مالی ۱۵ میلیارد افغانی کاهش یافته است

by Muheb Ibrahimkhail | June 25, 2020 3:43 PM

عواید ملی افغانستان در جریان شش ماه نخست سال مالی جاری در مقایسه به شش ماه نخست سال گذشته‌ی مالی، ۱۵٫۷۲ میلیارد افغانی کمتر جمع آوری شده است. 

شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه در صفحه تویتر خود نگاشته است که در شش ماه نخست سال مالی جاری، ۷۷٫۴۸ میلیارد افغانی عواید جمع آوری شده است که در مقایسه با شش ماه نخست سال گذشته‌ی مالی ۱۵٫۷۲ میلیارد افغانی کاهش را نشان میدهد.

در همین حال، ارقام وزارت مالیه نشان میدهد که مصرف بودیجه ملی در سال روان مالی نظر به شش ماه نخست سال گذشته‌ی مالی، افزایش یافته است. در شش ماه نخست سال مالی جاری ۳٫۷۵۰ میلیارد افغانی از بودیجه ملی در مقایسه به شش ماه نخست سال گذشته‌ی مالی، بیشتر به مصرف رسیده است.

بر اساس گزارش ورازت مالیه، مبلغ عواید جمع آوری شده شامل ۲۹٫۳۹ میلیارد عواید گمرکی، ۲۶٫۷۲ میلیارد افغانی  عواید مالیاتی و ۲۱٫۳۷ میلیارد عواید غیر مالیاتی میباشد.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/awayyed-millie-keshwar-kaahesh-yaafta-ast-8383/