آغاز فعالیت دوباره شرکت های پنبه‌دانه و روغن نباتی در افغانستان

by Muheb Ibrahimkhail | January 2, 2020 9:46 AM

بر اساس خبرنامه ریاست عمومی تصدیها و شرکت های دولتی، قرار است دو شرکت پنبه دانه و روغن نباتی در کشور به کمک کشور ازبکستان دوباره فعال شوند.

در‌ادامه این خبرنامه آمده است که اسناد تخنیکی و ماشین آلات تولید روغن نباتی برای تصدی «جن و پرس» از کشور ازبکستان خریداری شده و تا یک ماه به کابل انتقال میابند که با رسیدن و نصب این ماشین آلات، فعالیت و مار اساسی این شرکت های آغاز می‌شوند.

ظرفیت تولید این کارخانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن روغن در یک روز میباشد که کار روی پروژه اصلی این دو کارخانه پس از ارزیابی های بازار تقاضا در شش ماه نخست، آغاز خواهد شد.

ریاست عمومی تصدی ها و شرکت های دولتی می‌گوید که ماشین‌الات مورد نیاز کارخانه های پنبه دانه و روغن نباتی تصدی جن و پرس از کشور ازبکستان خریداری شده و تا یک ماه به کشور انتقال می یابند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/aghaaz-faaliyat-sherkat-hai-punba-daana-wa-roghan-nabaati-dar-afghanistan/