افزایش خروج دالر و ورود کلدار پاکستانی در بازار مالی افغانستان

by Wadsam | October 11, 2021 8:58 PM

صرافان در ولایت کندهار میگویند که تاجران پاکستان، دست به قاچاق دالر از افغانستان میزنند، این تاجران دالر را در بدل کلدار پاکستانی خریداری میکنند که سبب کاهش دالر و افرایش کلدار پاکستان در بازار مالی افغانستان میگردد.

این صرافان میگویند که این کار تاجران پاکستانی از یک سو تقاضای دالر را در افغانستان افزایش داده و از سوی دیگر ارزش پول افغانی را با کاهش چشم گیر مواجه ساخته است.

به گفته آنها، به ارزش میلیون ها کلدار پاکستانی از طریق این کشور به کندهار آمده و در اینجا به دالر امریکایی تبادله میگردند و دوباره به پاکستان قاچاق میشوند.

قاچاق دالر از افغانستان به پاکستان در حال صورت میگرد که اخیراً حکومت پاکستان استفاده از دالر را در معاملات روزمره در این کشور محدود ساخت.

رحمت الله پشتون، اقتصاددان کشور میگوید که ادامه قاچاق دالر از افغانستان باعث تورم اقتصادی گردیده و برای جلوگیری از گسترش بحران اقتصادی این معضل باید به زودی حل گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/afzaayesh-khoroj-dollar-wa-worood-kaldaar-pakistani-343/