بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

در باره ما

ودصم در بخش نشر اخبار و مقالات اقتصادي و تجارتي افغانستان فعاليت مينمايد. هدف از ايجاد اين وب سايت فراهم نمودن يك منبع معتبر و وسيع براي معلومات اقتصادي افغانستان  بوده تا باشد كه خواننده گان با مراجعه به اين منبع به تمام معلومات اقتصادي در مورد افغانستان دسترسي پیدا کنند و اين يك منبع معتبر انترنيتي براي همه خواننده گان در سطح جهان بخصوص كسانيكه علاقمندي به دانستن موضوعات اقتصادي داشته باشند ميباشد. اين وب سايت وسيله قابل اعتبار براي آگاهي از وضعيت و مسائل اقتصادي افغانستان ميباشد.

اين وب سايت داراي يك بخش فرهنگ وهنر نيز ميباشد تا ابعاد زيباي فرهنگي را به نمايش بگذارد. در ضمن اين وب سايت معلومات واخبار تجارتي كشور هاي ديگر را نيز به نشر ميرساند و شمابا مراجعه به اين وب سايت از مسائل و اوضاع اقتصادي ، موفقيت ها و چالش هاي اقتصادي ديگر ممالك وجهان آگاه ميشويد.

در بخش اقتصاد دان ماه يكي از اقتصاد دانان مشهور جهان در هر ماه معرفي ميشود و اين بخش ميتواند هم يك منبع معلوماتي باشد و در ضمن كساني را كه در بخش علم اقتصاد به سطح جهان خدمت نموده اند معرفي مينمايد. بخش افغانستان در تصوير زيبايي هاي طبيعي افغانستان را به نمايش ميگذارد و اين كاريست كه كمتر توسط رسانه ها صورت گرفته واين بخش به وضاحت ميگويد كه در افغانستان هميشه از جنگ صحبت نميشود بلكه اين كشور زيبايي هاي بخصوص خود را دارد.

نا گفته نبايد گذاشت كه اين وب سايت داراي يك بخش معلوماتي در مورد فلم هاو فيشن نيز ميباشد تا براي خواننده گان زمينه لذت بردن از معلومات تفريحي فراهم گرديده باشد.