5.5 ميليارد دالر به حيث بودجه سال 2014 ملل متحد تصويب گرديد

by Shahwali Sadiq | December 30, 2013 11:52 AM

un-150x150[1]مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودجه 5.53 میلیارد دالری ارائه شده از سوی این سازمان را برای سال 2014-2015 تصویب کرد که نسبت به هزینه کل دو سال گذشته 1 درصد کاهش یافته است.
بودجه جدید شامل 2 درصد کاهش نیروی انسانی ،معادل 221 پست سازمانی است.
این مبلغ که به نام بودجه پایه مورد تصویب قرار گرفته است شامل هزینه برنامه پاسداری از صلح سازمان ملل_که هزینه آن در حال حاضر به بیش از 7 میلیارد دالر در سال رسیده و درمذاکرات جداگانه مورد تصویب قرار گرفته است_و همچنین هزینه های چندین نهاد بزرگ سازمان ملل که به وسیله کمک داوطلبانه کشورهای عضو تامین می‌شود، نخواهد شد.
پیتر تامسون سفیر فیجی در سازمان ملل به نمایندگی از گروه 77 کشور در حال توسعه گفت: بودجه 2014-2015 بیانگر بهترین عملکرد در جمع آوری بودجه است که ما به عنوان کشورهای عضو توانستیم در زمان ریاضت پایدار اقتصاد جهانی انجام دهیم.
وی افزود: گروه 77 با نگرانی عمیق از طرح ریاضتی تحمیلی بر بودجه که ممکن است اثر منفی بر رکن توسعه کار سازمان ملل متحد بگذارد، اقدام به پشتیبانی از این بودجه کرده است.
همانند سالیان گذشته، مذاکرات بودجه دو سالانه تحت تاثیر کشمکش میان کشورهای فقیر که به دنبال افزایش هزینه های توسعه سازمان ملل هستند و در یک سو قرار گرفته‌اند، با کشورهای توسعه یافته بزرگ که بزرگترین کمک کنندگان بودجه ای محسوب شده و به دنبال جلوگیری از افزایش ارقام برای کاهش هزینه‌ای کشورهای خود هستند و در سوی دیگرقرار گرفته اند،بوده است.
ایالات متحده آمریکا که 22 درصد بودجه سازمان ملل را می‌پردازد، بزرگترین اهدا کننده کمک مالی به سازمان ملل متحد محسوب می‌شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/un-150x150.png

Source URL: https://dari.wadsam.com/5-5-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d9%8a%d8%ab-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-2014-%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%85%d8%aa%d8%ad/