سه زن افغان در لیست ۳۰/۳۰ بهترین زنان آسیا در سال ۲۰۱۹ مجله فوربس قرار گرفت

by Muheb Ibrahimkhail | December 30, 2019 9:54 AM

در لیست جدید «۳۰/۳۰ بهترین زنان آسیا در سال ۲۰۱۹» که از طرف مجله فوربس منتشر گردیده، نام‌سه بانوی افغان نیز در آن گنجانده شده است. این سه بانوی افغان از میان ۳ صد خانم متشبث و متفکر که کار های بنیادی انجام دادند در‌ این فهرست راه یافته اند.

برنده‌گان این فهرست توسط تیم یک تحقیقاتی مشمول ۲ هزار مرجع مختلف انتخاب شدند که بعد از جمع آوری اطلاعات و تحقیقات توسط رای تیم داوران انتخاب میگردند.

سه بانوی برتر سال ۲۰۱۹ در آسیای بر اساس فهرست فوربس قرار ذیل اند:

شبانه بسیج راسخ: در سال ۲۰۰۸ بنیاد مکتب “SOLA” ویا “School of Leadership Afghanistan” را گذاشت. این سازمان در زمینه فراهم آوری علم و دانش برای بانوان افغان فعالیت می‌کند که در راس آن بانو‌ شبانه قرار دارد.

 وی در سال ۲۰۱۸ به پاس انجام این خدمات شایسته اش از طرف رئیس جمهور محمد اشرف غنی و بانوی اول رولا غنی مدال مدال ملالی را دریافت نمود.

فرشته کریم: بانو فرشته در سال ۲۰۱۶ بعد ختم دوره ماستری از پوهنتون آکسفورد در بخش روابط عامه به کشور بازگشت و یک کتابخانه سیار در داخل یک ملی بس را بنام «چهارمغز» بنا نمود. این بس با عبور از جاده های کابل برای اطفال جنگ دیده و دور‌ از تحصیل کشور زمینه یادگیری علم و دانش را فراهم ساخته است. وی گاه‌گاهی شخصا در‌این بس حضور داشته و برای مسافرین این بس کتاب های قصه را حکایت می‌کند.

تمنا عاصی: وی یک تن از داکتران معالج کشور میباشد که به حیث رئیس برنامه های سازمان طب عدلی افغانستان ایفای وظیفه می نماید. وی در سال ۲۰۱۶ در کمپاین منع آزمایشات بکارت دختران که از سوی این سازمان راه اندازه گردیده بود اشتراک نمود. او به کمک تیم خود در‌ این مبارزه موفق گردید و در ماه می ۲۰۱۷ مطابق کود جزای جدید هر نوع آزمایش پرده بکارت بانوان جرم پنداشته میشود.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/3-zan-afghan-dar-list-3030-forbes-asia-2019-344/