English | دری

2800 خانم آموزش های عملی و نظری در مورد پرورش مرغها کسب نمودند

2800 خانم آموزش های عملی و نظری در مورد پرورش مرغها کسب نمودند

mo11666f4ee-3f26-4157-9960-4f0d62a25112پروژه انکشاف مرغداری که تحت برنامه ئی تقویه مالداری وقرضه های کوچک RMLSP در مناطق روستایی جهت بهبود سطح زندگی، و بلندبردن دانش و مهارتهایی تخنیکی خانمها در عرصه مرغ پروری در ولایات بلخ و جوزجان تطبیق میگردد، درماه می سال 2013 برای اولین بار مکاتب مرغداری را تحت نام مکتب انکشاف مرغداری به سطح قریه جات یا Female Farmer Field School ایجاد کرد.

از طریق این مکاتب به تعداد 2800 خانم آموزش های عملی و نظری در مورد پرورش مرغها کسب نمودند. با استفاده از مهارتهای کسب شده 30% افزایش در تولید تخم و 50% ازدیاد در تولید طبیعی چوچه مرغها در ساحات تطبیق پروژه بمیان آمده است.

سیستم تدریس در مکاتب انکشاف مرغداری به اساس مشکلات و نواقص که مستفیدین پروژه با آن در ساحه عمل مواجه میباشد، عیار گردید. شیوه تدریس در این مکاتب به شیوه مشارکتی با سهمگیری فعال اشتراک کننده گان صورت میگرفت.

این مکاتب در مدت هفت ماه، پنج دوره آموزشی رابطور موفقانه و با دست آوردهای عالی بعد از آموزشهای عملی و نظری فارغ نمودند که از این طریق مصؤنیت غذایی و منابع عایداتی 2698 فامیل نیازمند روستایی بهبود یافته. عواید بدست آمده از مرغ پروری، مستفیدین را در ایجاد شغل های دیگر چون خیاطی، گلدوزی و مالداری نیز همکاری نموده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*