English | دری

محصلان رشته معدن، پس از گذراندن یک برنامه آموزشی در آلمان، به کشور بازگشتند

به عنوان بخشی از فعالیت های کشور آلمان در عرصه آموزش آکادمیک معدن در افغانستان، 14 تن از محصلان رشته معدن که برای گذراندن یک دوره آموزشی دو ماهه در پوهنتون فنی «برگ آکادمی» در شهر فرایبوگ به کشور آلمان

ادامه مطلب