2000 تن کار آموز به مرکز آموزش‌های فنی و حرفوی افغان- کوریا راه یافتند

by Shahwali Sadiq | March 31, 2015 2:06 PM

در محفلی‌که به مناسبت ثبت نام کارآموزان که پس از سپری نمودن آزمون به این مرکز راه یافته اند و در هفت رشته آموزش خواهند دید در تالار آن مرکز تدویریافته بود؛ میرجلال الدین هشام مشاور مقام وزارت و آمرمرکزآموزش‌های فنی و حرفوی افغان- کوریا و انجینیرعبدالحق حجر صدیقی مشاور تخنیکی مرکزافغان- کوریا طی صحبت‌های‌شان قوانین، مقررات و نظام آموزشی آن نهاد را برای کار آموزان تشریح نموده از آنان خواستند که به آموزش پا بند بوده؛ نظم ودسپلین آن اداره را جداً مراعات نمایند.

آقای هشام افزود: به تعداد 2000 تن در آزمون راه‌یابی به این مرکز اشتراک نموده بودند که از این جمله به تعداد 515 تن آن ها در 7 رشته جذب گردیده و روزانه هفت ساعت که از 70 تا 80 در صد آموزش به گونۀ عملی می باشد؛ آموزش خواهند دید.

گفتنی‌است که مرکزآموزش های فنی و حرفوی افغان- کوریا مطابق به نیاز بازار کار؛ رشته‌های چندگانۀ آموزشی را ایجاد نموده و مسوولین آن همواره بر کارآموزی، ارتقای ظرفیت و آماده سازی کارآموزان تأکید دارند تا کسانی که از این مرکز فارغ می‌گردند؛ راهی بازار کار گردند و به خود بسندگی دست یابند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/2000-%d8%aa%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b1/