احداث صد هکتار جنگل پسته با هزینه بیش از دو میلیون افغانی در سرپل

by Wadsam | July 8, 2021 4:15 PM

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سرپل از احداث صد هکتار جنگل پسته با هزینه دو میلیون و چهار صد هزار افغانی در منطقه امام صاحب خورد خبر میدهد. 

ریاست زراعت ولایت سرپل میگوید که تفاهمنامه آغاز کار احداث این جنگلات میان ریاست زراعت و انجمن جنگلدارای با حضور والی سرپل به امضأ رسید.

این ریاست می افزاید که بر اساس برنامه سال مالی ۱۴۰۰ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، کار تطبیق پروژه احیا و احداث صد هکتار جنگل پسته که شامل احداث ۲۶ هزار و ۶۰۰ تراس برای بذر پسته و هنگ و همچنان ساخت دوهزار متر مکعب چکدم از مواد سنگی توسط انجمن جنگل داری میشود، آغاز گردیده است.

بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، هزینه احداث جنگلات جدید پسته در سرپل، از طریق پروژه اضطراری زراعت و مصونیت غذایی، EATS و بانک جهانی تامین میشود.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/100-hectares-jangal-pesta-dar-sarepul-3737/