۴۰ تن محصل غرض تحصیلات عالی عازم قزاقستان گردیدند

by Wadsam | September 30, 2014 6:51 AM

به تداوم اعزام محصلین افغان به قزاقستان اینک ۴۰ تن فارغان شایسته موسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی کشور عازم قزاقستان ګردیدند.محصل[1]
این ۴۰ تن از میان ۶۰۰ فارغ موسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی کشور از طریق امتحان رقابتی که از سوی نماینده ګان وزارت معارف و تحصیلات عالی قزاقستان اخذګردیده، برګزیده شده اند و غرض ادامه تحصیل عازم آن کشور گردیدند.
بدین منظور محفلی به اشتراک نماینده سفارت کشور دوست قزاقستان و مسوولین وزارت معارف در تالار کنفرانسهای معینت تعلیمات تخنیکی و مسلکی دایر گردیده بود.
این بورسها دربخش های خط ریل، سختمانی، برق، زراعت و وترنری میباشد. وزارت معارف افغانستان یقین کامل دارد که برای این رشته ها در انکشاف و ترقی کشور نیاز مبرم احساس میگردد.
این محصلین در سال اول زبان را فرا خواهد ګرفت و بعد از ان دو سال در رشته های تخصصی شان به سویه فوق بکلوریا تعلیمات تخنیکی و مسلکی خویش را به پیش خواهد برد.
کشور قزاقستان از سال ۱۳۸۸ تا الحال هر سال امکانات چهل بورس تخنیکی و مسلکی را در رشته های مختلف برای فارغان موسسات تعلیمی تخنیکی و مسلکی کشور فراهم نموده است.
قابل یاد آوریست که همین اکنون در ۲۴۹ موسسه تعلیمات تخنیکی و مسلکی کشور در ۷۲ رشته مختلف ۱۱۵ هزرا محصل و شاګرد مصروف فراګیری تعلیمات نیمه عالی میباشد.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%db%b4%db%b0-%d8%aa%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%84-%d8%ba%d8%b1%d8%b6-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%82%d8%b2%d8%a7%d9%82%d8%b3%d8%aa/