۳۵ تن از شاگردان پرورشگاه علاوالدین از پروگرام یک ساله کمپیوتر و ترمیم مبایل فارغ گردید

by Shahwali Sadiq | October 14, 2014 11:12 AM

futer65a6a0b4-0532-4a8a-b4e2-b075119d0904[1]این پروگرام یک ساله اموزش های فني و حرفوی به کمک مالی سفارت امریکا و به همکاری تخنیکی انیستیتوت کابل انجینیرینگ به شاگردان پرورشگاه علاوالدین به راه انداخته شده بود، که از جمله ۴۰ تن ۳۵ تن انها امروز این پروگرام را به موفقیت به پایان رسانیده و سند های فراغت شان را بدست آوردند.

محفل که به همین منظور در تالار کنفرانس های پرورشگاهای علاوالدین تدویر یافته بود، آمنه افضلی سرپرست وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ضمن تبریکی به شاگردان فارغ از مسؤلین انیستیتوت کابل انجینیرینگ و سفارت امریکا بخاطر به راه انداختن این پروگرام تشکری نمودند.

محترم افضلی افزود، این پروگرام مطابق نیاز بازار کار و به شاگردان بسیار مهم و مفید میباشند، که میتوانند بعد از فراغت به اسانی صاحب کار و مصدر خدمت به خانواده و جامعه خود گردد، از شاگردان خواستند که بعد از فراغت در مسلک های خود پشت کار داشته باشند، تا به خوبی و بیشتر در مسلک خود وارد کار شوند و از نماینده های حاضر سفارت امریکا نیز خواستند که به این نوع پروگرام های مفید و مهم خود به شاگردان پرورشگاها همچنان ادامه دهند.

این پروگرام از دو سال به این طرف به شاگردان پرورشگاها به راه انداخته میشود که هر سال ۴۰ تن از شاگردان پرورشگاها بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به این پروگرام راه میابند و مدت یک سال در این بخش های اموزش می بینند.

طبق یک خبر دیگر پیش از چاشت امروز آمنه افضلی سرپرست وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین به خاطر تفتیش از کودکستان های( مهر) و ( اکادمی علمای کوچک) نیز دیدن نمود، که در عرصه تعلیم و تربیه بهتر اطفال به مسؤلین کودکستان ها هدایت های لازم نمودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/futer65a6a0b4-0532-4a8a-b4e2-b075119d0904.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%db%b3%db%b5-%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b2/