یک کانال آب رسانی در هرات به بهره برداری سپرده شد

by Kamaluddin Koshan | September 15, 2013 6:44 AM

chanale[1]

مسوولین اداره زراعت در ولایت هرات از گشایش کانال آب رسانی صوفیان در این ولایت خبر میدهد.

کانال نامبرده که به درازی 9 کیلو متر مباشد ظرفیت آب رسانی برای بیش از یکهزار و پنجصد هکتار زمین زراعتی را دارد.

بشیر احمد احمدی آمر امورزراعتی اداره زراعت هرات به رسانه ها گفت: پروژه  کانال آب رسانی صوفیان از سوی برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد تمویل میشد به هزینه 6 میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد که حدود 1500 هکتار زمین زراعتی از طریق آن آبیاری میگردد.

وی افزود با ساخت این کانال آب رسانی مشکلات بسیار از زارعین در امورات آبیاری زمین های زراعتی شان در این ولایت رفع گردیده است.

مسوولین اداره زراعت هرات ادعا دارند که قبل از ساخت این کانال آب رسانی مقدار چهار صد و پنجا لیتر آب در هر ناینه به هدر میرفت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/chanale.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/