احداث یک میدان ورزشی در شفاخانه تداوی معتادین جنگلک

by Shahwali Sadiq | October 30, 2014 5:49 AM

8778968355a1f-4498-4215-b5d7-a2efb0fe56e9[1]یک میدان ورزشی در شفاخانه سه صد بستر  تداوی معتادین جنگلک،  توسط دوکتور ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه  و آمنه افضلی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

 این میدان ورزشی که به کمک مالی رئیس و برخی از اعضای مشرانو جرگه  جمهوری اسلامی افغانستان و کارمندان شفاخانه سه صد بستر جنگلک  اعمار گردیده است میتواند برای رشد جسمی و روحی مریضانی که در شفاخانه مذکور تحت تداوی قرار دارند، کمک کننده و مؤثر واقع گردد.

 دوکتور ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه، ضمن قدردانی از مساعدت رئیس مشرانوجرگه در ایجاد این میدان ورزشی، اعتیاد را  یک مشکل اجتماعی و اقتصادی عنوان نموده، افزود که در راستای محو کامل این پدیده و رسیده گی لازم به تداوی معتادین، به تلاش های همگانی و جدی نیاز است.

همچنان آمنه افضلی سرپرست وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین وعده سپرد که  این وزارت برای معتادین که از این مرکز شفایاب میگردند، زمینه های کاری و شغلی را فراهم می نماید. این رسیده گی میتواند مانع  بازگشت دوباره  افراد تداوی شده.به سوی اعتیاد گردد.

در همین حال یک صندوق اعانه برای جلب و جذب کمک ها  به خاطر فراهم سازی وسایل ورزشی درصحن این شفاخانه ایجاد گردید که میتواند نیازمندی های عمده این میدان ورزشی  و سایر بخش های رفاهی  این شفاخانه را مرفوع نماید.

در این مراسم تعدادی از اعضای مجلس نماینده گان، اعضای مشرانو جرگه  و مسوولین امور  اشتراک ورزیده بودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/8778968355a1f-4498-4215-b5d7-a2efb0fe56e9.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%db%8c%da%a9-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b1%db%8c%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%81%d8%a7/