یک سردخانه معیاری به ارزش ۵ میلیون‌ دالر در کابل ساخته شد

by Muheb Ibrahimkhail | November 15, 2019 10:12 PM

 برگترین‌ سردخانه معیاری در کابل به ارزش مجموعی ۵ میلیون دالر ساخته و مورد بهره برداری قرار‌ گرفت. این سرد خانه ظرفیت نگهداری بیش از ۵ هزار تن میوه را در یک وقت دارد.

 حبیب رضایی، مالک این سردخانه میگوید که همین اکنون بیش از ۲ هزار تن سیب در این سردخانه نگهداری می‌شوند. این سردخانه  توانایی نگهداری میوه‌جات و سبزیجات را تا شش ماه در خود دارد.

 مالک این سرد خانه علاوه نمود، ظرفیت نگهداری در این سردخانه طوریست که بادنجان رومی الی دو ماه، انگور تا سه ماه، انار، سیب و مالته به مدت ۶ ماه نگهداری می‌شوند.

 میرویس حاجی‌زاده، معاون اتحادیه صادرکننده‌‌گان میوه‌جات تازه در‌ گفتگو با آریانا نیوز بیان نمود که ساخت چنین سردخانه ها از خراب شدن میوه‌جات جلوگیری نموده و سود زیاد به باغداران خواهد بخشید.

 براساس گزارش های وزارت زراعت، آبیاری‌ و مالداری، افغانستان سالانه نزدیک به ۱،۵ میلیون تن میوه تازه تولید  می‌کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%db%b5-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86%e2%80%8c-%d8%af%d8%a7/