یازده پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی در ولایت خوست تکمیل و به بهره برداری سپرده شد

by Wadsam | October 28, 2014 8:59 AM

نظربه اظهارات مسوول واحدبرنامه همبستگی ملی ولایت خوست به هزینه بیش بیست و چهارمیلیون و سه صد و سی ودو هزارافغانی کار یازده پروژۀ عام المنفعه در ولسوالی های  ترازائی و باک تکمیل وبه بهره برداری سپرده شد.123[1]

این پروژه های انکشافی شامل ، کانال های آب زراعتی ، مراکز اجتماعی ، سرک های دهاتی ، پلچک ها ، و حفر چا های عمیق همرا با نصب بمبه های دستی آنها میباشد. با تکمیل این پروژه های انکشافی به تعداد 2224 فامیل ازمزایای آن مستفید گردید.

قابل تذکرمیدانیم برنامه همبستگی ملی ازشروع فعالیت هایش تا به حال در ولایت خوست مبلغ (2169664502) افغانی را در تطبیق (2547) پروژۀ عام المنفعه در سکتور های مختلف از جمله ترانسپورت ، برق ، شبکه آبرسانی ، آموزش و معیشت تخصیص داده است که از آن جمله (1825) پروژۀ آن تکمیل گردیده و بالای (722) پروژه دیگر عملاً کار جریان دارد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/123.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%db%80-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%db%80-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c/